Uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja


1. Ponuda

Ponuda agencije "Fer" temelji se na podacima koje dobijamo  pisanim i usmenim putem od vlasnika ili ovlašćenih lica. Zadržavamo pravo na mogućnost zabune ili izmjene ponude uslijed prethodno obavljenog posla ili odustajanja vlasnika nekretnine. Za netačne podatke odgovaramo jedino u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa naše strane. Datu ponudu i informacije dobijene od naše agencije, klijent mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

2. Obaveze agencije

 Zaključivanje Ugovora o posredovanju sa nalogodavcem (standardni ili isključivi);
Nastojati naći zainteresovanu stranu i dovesti je u vezu sa nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla;
Procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine i upoznati nalogodavca sa našim predlogom;
Upozoriti nalogodavca o potencijalnim nedostacima vezano za ponuđenu nekretnine, kao i upoznati ga sa stanjem na tržištu;
Obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla, te iste predočiti nalogodavcu;
Upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreskim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla koji se tiče predmetne nekretnine;
Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;
Omogućiti pregled nekretnina, organizovati obilaske;
Čuvati lične podatke i prateće podatke nalogodavca kao poslovnu tajnu;
Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;
Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora) ;

Smatra se da je predstavnik agencije omogućio nalogodavcu stupanje u vezu s trećom stranom (fizičkim ili pravnim licem) s kojom je obavio pregovor za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledanje predmetne nekretnine,
 organizovao susret između nalogodavca i treće ugovorne strane i to radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
nalogodavcu saopštio ime, broj telefona i/ili  e-mail adresu treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla, ili tačnu lokaciju tražene nekretnine.

Posrednicka provizija pri prodaji nepokretnosti je 2% ukoliko je posrednička provizija uračunata u cijenu vlasnika,  do 3% ako nije uključena u cijenu vlasnika.                                

3. Obaveze nalogodavca

Zaključiti Ugovor o posredovanju sa agencijom (standardni ili isključivi);
Dati agenciji na uvid sve isprave koje dokazuju vlasništvo nad nekretninom, odnosno  pravo na nekretninu koja je predmet posredničkog posla;
Obavijestiti agenciju o svim bitnim elementima ponude, naročito o opisu nekretnine i cijeni;
Osigurati agenciji i zainteresovanim klijentima razgledanje nekretnine u pratnji posrednika;
Odmah nakon zaključivanja posredovanog posla, odnosno sklapanja Predugovora kojim se obavezao zaključiti posredovani pravni posao, agenciji isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju);
Nadoknaditi agenciji eventualne troškove nastale tokom posredovanja, koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;
Obavijestiti agenciju pisanim putem o svim promjenama vezanim za posao za koji je ovlastio agenciju, a posebno o promjenama povezanim sa vlasništvom nad nekretninom;
Nalogodavac je odgovoran za štetu ako je postupao nesavjesno, ako je sakrio ili dao netačne podatke bitne za poslove posredovanja, a sve u cilju okončanja pravnog posla.
Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema agenciji ili trećoj ugovornoj strani, koju je na nalogodavca uputila agencija. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti agenciji troškove učinjene tokom posredovanja, koji ne mogu biti viši od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.

 

4. Ostvarivanje prava na naknadu

Agencija stiče pravo na naknadu u cijelosti u trenutku dogovora ugovorenih strana ,zaključenja posredovanog posla (potpisom Predugovora) kojim se nalogodavac obavezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje agenciji odmah od kapare ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla u kome je agencija posredovala, odnosno potpisom Predugovora od strane svih ugovornih strana.

Ukoliko nalogodavac odustane tokom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti realne troškove  utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova, a sve prema posredničkoj tarifi.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kada, sa licem sa kojim ga je u vezu dovela agencija, zaključi pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a koji je iste vrijednosti kao i pomenuti pravni posao, odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
Agencija ima pravo na naknadu i ako član porodice, odnosno supružnik, potomak, roditelj ili poznanik nalogodavca zaključi posredovani pravni posao sa osobom sa kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.

Agencija ima pravo na naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena.

 

5. Prestanak ugovora

Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz opravdanih razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi agenciji prethodno nastale troškove.

Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaključio posredovani pravni posao sa osobom sa kojom ga je u vezu dovela agencija, dužan je agenciji nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti.

Ugovor o posredovanju zaključen je na određeno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana. Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao otkazom, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve dalje obaveze.

 

6. Opšte odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju, koji nisu uređeni Opštim uslovima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, podredno se primjenjuju opšte odredbe o ugovoru o posredovanju, kao i ostale odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Za rješavanje mogućih sporova, nadležan je Opštinski sud u Podgorici.